Disclaimer

Deze website is eigendom van Kat Zoekt Thuis.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Kat Zoekt Thuis
Adres: Gent & Brugge – 9000 Gent
Email: info@katzoektthuis.be

Ondernemingsnummer: BE 0817.094.346

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kat Zoekt Thuis of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kat Zoekt Thuis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kat Zoekt Thuis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kat Zoekt Thuis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren per telefoon of email.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kat Zoekt Thuis geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kat Zoekt Thuis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kat Zoekt Thuis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

Privacybeleid

Kat Zoekt Thuis hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons beheer. Wij vragen steeds toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Kat Zoekt Thuis via ons contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (Behalve in geval van wettelijke opdracht. Indien wij in de noodzaak van uitvoering van onze werking uw gegevens dienen door te geven, vermelden wij u steeds aan wie deze zullen worden doorgegeven).

Kat zoekt thuis respecteert de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter gekend onder de Engelse benaming General Data Protection Regulation (GDPR), voor het bijhouden van persoonsgegevens. De AVG bepaalt dat structurele verwerking van persoonsgegevens - inclusief het bewaren ervan -, slechts mag als daar een wettelijke grondslag voor is. Daarnaast zijn er onder andere de principes van dataminimalisatie (niet meer gegevens verzamelen en bijhouden dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking) en het principe van de bewaartermijnen en vernietiging.

Conform de Algemene Gegevens Verordening beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kat Zoekt Thuis, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor Dierenasielen betreft de wettelijke grondslag dat er een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens is ingevolge het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. Wij houden de beschikbare gegevens van adoptanten, voormalige eigenaars en melders bij gedurende minimum 2 jaar en ze worden ter beschikking gehouden tot 2 jaar na adoptie of 2 jaar na stopzetting van de erkenning. Deze gegevens worden steeds ter beschikking gehouden van de toezichthoudende en controlerende Vlaamse overheden, de contractdierenarts en zijn eventuele vervangers alsook politie- en gerechtelijke diensten. Dit om controle toe te staan en het welzijn van de dieren te garanderen.

De persoonsgegevens van vrijwilligers en deze van sympathisanten gericht op marketingdoeleinden worden slechts bijgehouden voor het vervullen van de beoogde doeleinden, zijnde het uitoefenen van vrijwilligerswerk alsook de sympathisanten informeren over onze werkwijze en evenementen. Deze gegevens werden mits expliciete toestemming verkregen en kunnen op simpele vraag onmiddellijk verwijderd en vernietigd worden. Deze vraag kan gesteld worden via het contactformulier op onze website.

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is de voorzitter van VZW Kat zoekt thuis zoals bepaald in het Belgisch Staatsblad. Deze is te bereiken via het contactformulier op deze website.

Kat zoekt thuis verstrekt geen persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Bij het verwerken van onze persoonsgegevens vraagt Kat zoekt thuis niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor het voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Kat Zoekt Thuis kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookie-gebruik

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

De beheerder van deze website

http://www.katzoektthuis.be wordt gepubliceerd en beheerd door Vulpo Team (https://www.vulpo.be) – e-mail: info@vulpo.be.